Oferujemy wykonanie świadectw
charakterystyki energetycznej dla
budynków mieszkalnych i użytkowych.

Sporządzamy świadectwa dla:

Świadectwo charakterystyki energetycznej

to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku
(np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne będzie niezbędne przy każdej transakcji najmu lub sprzedaży mieszkania lub budynku.

Posiadamy uprawnienia budowlane, ubezpieczenie OC oraz wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków).

Oferujemy usługę z dojazdem do klienta na terenie Trójmiasta i okolic.

Świadectwa są dostarczane w oryginale oraz w wersji elektronicznej.

Każde sporządzone świadectwo jest rejestrowane
i umieszczone w bazie Ministerstwa Infrastruktury.

Świadczymy usługę wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej od wielu lat co pozwala nam na profesjonalne wykonywanie usługi oraz zapewniamy krótki czas wykonania zadania .

Przeglądy budowlane

Przeglądy okresowe budynków – wymagania prawne.
Jak wynika z art. 62 Prawa budowlanego, przegląd budowlany jest obowiązkowy i obejmuje sprawdzenie poszczególnych elementów obiektu. Ustawa określa także częstotliwość i rodzaj przeglądu w zależności od powierzchni budynku. Wymienione poniżej kontrole obejmują również właścicieli i zarządców obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego. (Art. 62. ust. 1).

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Okresowej, co najmniej raz na 5 lat

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie, pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2; (kontrolę, o której mowa w tym zapisie, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia).

Przeglądy budowlane wykonujemy od wielu lat . Terminy przeglądów umawiane są z klientami w sposób indywidualny, zgodny z wytycznymi prawa budowlanego oraz przystępnymi dla zarządcy obiektu . W trakcie przeglądu omawiany jest również sposób prowadzenia Książki Obiektu.

Nie zwlekaj! Znajdziemy odpowiedzi na Twoje pytania i pomożemy Ci w każdej sprawie. Czekamy na Twój kontakt!

Doradztwo oraz
nadzory budowlane

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych budów obiektów przemysłowych, budynków jednorodzinnych, magazynów, hal oraz wielu innych zadań z zakresu izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, pozwalają nam na dzielenie się tą wiedzą z wieloma zainteresowanymi osobami.

Doradztwo techniczne może zostać przeprowadzone w formie telefonicznych konsultacji lub podczas wizyty osobistej w miejscu zaistniałego problemu .

Analiza projektu przed rozpoczęciem procesu budowlanego pod kątem optymalizacji kosztów pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji wpływających na późniejsze wydatki zarówno w trakcie budowy jak i w późniejszej eksploatacji .

Zapraszamy do kontaktu

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę strony

ul. Piłsudskiego 42/26
81-378 Gdynia

NIP: 586-211-19-41